Associations


Alan asbl
138, Porte des Ardennes
L-9145 Erpeldange-sur-Sûre
T. +352 26 61 22 - 1
Amicale BurdenMonsieur Jos Angelsberg
7, rue J-P Gaspard
L-9142 Burden
Association Luxembourg Alzheimer8, Gruefwee
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
S. www.ala.lu
Club des Jeunes Erpeldange-sur-SûreMonsieur Nicolas Ruppert
7, Beim Dreieck
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Nordstad Aktiv+
B.p. 54
L-9001 Ettelbruck
Concordia IerpeldengMonsieur François Jacobs
15, rue Longchamp
L-9160 Ingeldorf
Elterevereenegung vum Ierpeldenger Schoulzentrum E.I.S.EIS asbl
12, rue Grand-Duc Jean
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
FC Ierpeldeng 72Monsieur Pol Michels
2A, Um Kettenhouscht
L-9142 Burden
Fraen aus der Gemeng Ierpeldeng
Fuesbooken Regioun Ierpeldeng asbl32, rue du Château
L-9146 Erpeldange-sur-Sûre
HobbyclubMonsieur Guy Weber
113, rue de Welscheid
L-9090 Warken
Ierpeldeng Trau dechMme Pascale Kuffer-Defays
48a, rue Laduno
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Keleclub KränzchenMonsieur Guy Bous
16, Cité Jean Hientgen
L-9390 Reisdorf
Mëll Biker asbl9, rue Abbé Kalbersch
L-9146 Erpeldanger-sur-Sûre
Pool-Billard ClubM. Serge Van Kaufenbergh
38, rue du Village
L-7416 Brouch
Pompjeesfrenn Angelduerf
Präsidentin (Lis Lourenco) 621187893
Eischte Secretaire (Johnny Reichling) 691250379
Zweeten Secretaire (Barthel Mina) 621833916
S. www.facebook.com
Sapeurs Pompiers, CIS Ingeldorf
Pompjeesbau: 497715975
Zenterchef (Jean Colling): 497715976
Zenterchef adjoint (Pierre Schmitz): 497715977
Jugendleeder (Julie Ries): 497715994
Schachclub NordstadMonsieur René Recking
B.p. 110
L-9202 Diekirch
Syndicat d'InitiativeMonsieur Gilbert Leider
24, rue du Château
L-9146 Erpeldange-sur-Sûre
Tennis Club IerpeldengMonsieur Jos Schmitgen
25, um Kettenhouscht
L-9142 Burden
Turnveräin IerpeldengMme Lilane Seyler-Merres
6, rue de l'Indépendance
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Yoga ClubMadame M. Gauthier-Streff
28, rue Bourschterbach
L-9018 Warken