Associations

Alan asbl138, Porte des Ardennes
L-9145 Erpeldange-sur-Sûre
T. +352 26 61 22 - 1
Amicale BurdenMonsieur Jos Angelsberg
7, rue J-P Gaspard
L-9142 Burden
Association Luxembourg Alzheimer8, Gruefwee
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
S. www.ala.lu
Club des Jeunes Erpeldange-sur-SûreMonsieur Nicolas Ruppert
7, Beim Dreieck
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Club Senior NordstadB.p. 54
L-9001 Ettelbruck
Concordia IerpeldengMonsieur François Jacobs
15, rue Longchamp
L-9160 Ingeldorf
Elterevereenegung vum Ierpeldenger Schoulzentrum E.I.S.EIS asbl
12, rue Grand-Duc Jean
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
FC Ierpeldeng 72Monsieur Pol Michels
2A, Um Kettenhouscht
L-9142 Burden
Fraen aus der Gemeng IerpeldengMme J. Spielmann
5, op Kräizfelder
L-9142 Burden
Fuesbooken Regioun Ierpeldeng asbl32, rue du Château
L-9146 Erpeldange-sur-Sûre
HobbyclubMonsieur Guy Weber
113, rue de Welscheid
L-9090 Warken
Ierpeldeng Trau dechMme Pascale Kuffer-Defays
48a, rue Laduno
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Keleclub KränzchenMonsieur Guy Bous
16, Cité Jean Hientgen
L-9390 Reisdorf
Mëll Biker asbl9, rue Abbé Kalbersch
L-9146 Erpeldanger-sur-Sûre
Pool-Billard ClubM. Serge Van Kaufenbergh
38, rue du Village
L-7416 Brouch
Sapeurs Pompiers, CIS IngeldorfPompjeesbau : 49 77 1 - 59 75
Zenterchef (Colling Jean) : 49 77 1 - 59 76
Zenterchef adjoint (Schmitz Pierre) : 49 77 1 - 59 77
Jugendleeder (Ries Julie) : 49 77 1 - 59 94

S. www.facebook.com
Schachclub NordstadMonsieur René Recking
B.p. 110
L-9202 Diekirch
Syndicat d'InitiativeMonsieur Laurent Lacour
12, rue Grand-Duc Jean
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Tennis Club IerpeldengMonsieur Jos Schmitgen
25, um Kettenhouscht
L-9142 Burden
Turnveräin IerpeldengMme Lilane Seyler-Merres
6, rue de l'Indépendance
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Yoga ClubMadame M. Gauthier-Streff
28, rue Bourschterbach
L-9018 Warken